ข้อมูลการสมัครงาน
ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงาน
* ตำแหน่งงานที่สมัคร :
* เงินเดือนที่ต้องการ : บาท
* สามารถเริ่มทำงานได้เมื่อ :
สาขา :
เอกสารประกอบการสมัครงาน
* รูปสมัครงาน : รูปสมัครงาน « Click
* Transcript : Transcript « Click
* Resume : Resume « Click
เกียรติบัตร / ประกาศนียบัตร : เกียรติบัตร / ประกาศนียบัตร « Click
ประกันสังคม : มี ไม่มี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
* (ภาษาไทย) ชื่อ : * นามสกุล :
* (ภาษาอังกฤษ) Firstname : * Lastname :
* เลขที่บัตรประชาชน :
* ออกให้ ณ อำเภอ/เขต : * จังหวัด :
* วันออกบัตร : * บัตรหมดอายุ :
* เพศ : ชาย หญิง
* วันเกิด :
* น้ำหนัก : กก. * ส่วนสูง : ซม.
* สัญชาติ : * ศาสนา :
* ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) :
* ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน :
เบอร์มือถือ : * เบอร์โทรศัพท์ :
* อีเมล์ :
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส : โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง
ชื่อคู่สมรส : อาชีพ ตำแหน่ง :
จำนวนบุตร : คน กำลังศึกษาอยู่ : คน
สถานภาพครอบครัว
ชื่อบิดา : อาชีพ : มีชีวิตอยู่ เสียชีวิต
ชื่อมารดา : อาชีพ : มีชีวิตอยู่ เสียชีวิต
มีพี่น้องกี่คน : คน ท่านเป็นคนที่ :
สถานภาพทางทหาร
สถานภาพทางทหาร : พ้นภาระทางทหาร ยังไม่เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น
 
ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก วุฒิการศึกษาที่ได้ GPA สำเร็จเมื่อ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน
สถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน (บาท) ลักษณะงาน
-
-
-
 
รายละเอียดลักษณะพิเศษของงาน
ลักษณะงาน
ทำงานเข้ากะได้หรือไม่ : ได้ ไม่ได้
ทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ : ได้ ไม่ได้
มียานพาหนะหรือไม่
ประเภทยานพาหนะ : รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์ : มีใบขับขี่ ไม่มีใบขับขี่
ประเภทยานพาหนะ : รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ : มีใบขับขี่ ไม่มีใบขับขี่
 
ความรู้ความสามารถพิเศษ
ความสามารถภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรมหรือภาษาด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถเพิ่มเติม
ความสามารถเพิ่มเติม :
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ :
 
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ - นามสกุลบุคคลอ้างอิง สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความสัมพันธ์
 
ข้อมูลอื่นๆ
ทราบข่าวการสมัครงานจาก : นสพ. นิตยสาร อินเทอร์เน็ต บุคคลแนะนำ อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม :
Facebook :
Line ID :
CAPTCHA :
captcha
  Enter Characters
Submit